Privacyverklaring

G. Zwart Oefentherapie Mensendieck, gevestigd aan De Weer 82 1504KC Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.otmensendieck.nl

De Weer 82

1504KC Zaandam

Telefoon:  +31 643770298

gzwart@otmensendieck.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

G. Zwart Oefentherapie Mensendieck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

G. Zwart Oefentherapie Mensendieck verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • mentale en/of fysieke gezondheid relevant voor de Mensendieck therapie en de hulpvraag van de patiënt.
 • medische geschiedenis
 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

G. Zwart Oefentherapie Mensendieck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van declaraties of het factureren van de gegeven behandelingen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Zwart Oefentherapie Mensendieck verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie, verslaglegging Mensendieck therapie en verplichte communicatie naar verwijzers en/of specialisten. U zult altijd op de hoogte worden gehouden van de communicatie naar andere partijen.

 

Op basis van de volgende grondslagen:

 • Gegevensverwerking op basis van toestemming
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een behandelovereenkomst.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

G. Zwart Oefentherapie Mensendieck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: Tot 15 jaar na de laatste wijziging in het dossier van de patiënt. Als een wettelijk voorschrift een andere bewaartermijn noemt, moeten oefentherapeuten die aanhouden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

G. Zwart Oefentherapie Mensendieck verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. G. Zwart Oefentherapie Mensendieck blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

G. Zwart Oefentherapie Mensendieck gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door G. Zwart Oefentherapie Mensendieck en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gzwart@otmensendieck.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. G. Zwart Oefentherapie Mensendieck wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

G. Zwart Oefentherapie Mensendieck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk via telefoon of email.

G. Zwart Oefentherapie Mensendieck heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Usernaam en wachtwoord op alle systemen .
 • Mijn systeem ‘logt’ wie, wanneer welke onderdelen binnen mijn systeem bekijkt.
 • Brieven worden persoonlijk overhandigd, per post of per email verzonden binnen een beveiligde server naar de daartoe bevoegde partijen.
 • Schriftelijke documentatie wordt veilig gearchiveerd. De praktijkruimte zelf is alleen toegankelijk voor behandelende therapeut en is voorzien van een alarm.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de nodige beveiligingssoftware en maatregelen genomen bij diefstal van privacy gevoelige informatie.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een Clean Desk Policy.

Voor meer informatie over de waarborging van uw gegevens kunt u contact opnemen met de praktijkhouder.